คู่มือระบบดาวเทียมเคลื่อนที่
MSAT
 คู่มือระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
VCS (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๔)
   
  ๑. ปกนอกคู่มือ (doc),(pdf)
  ๒. ปกในคู่มือ (doc),(pdf)
  ๓. คำนำ (doc),(pdf)
  ๔. สารบัญ (doc),(pdf)
  ๕. การสื่อสารผ่านดาวเทียม (doc),(pdf)
  ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (doc),(pdf)
  ๗. แผนผังแสดงกระบวนการขอใช้ (doc),(pdf)
  ๘. แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (doc),(pdf)
  ๙. การติดตั้งระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ (doc),(pdf)
  ๑๐. การติดตั้ง Fax (doc),(pdf)
  ๑๑. การติดตั้งวิทยุสื่อสาร (doc),(pdf)
  ๑๒. การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (doc),(pdf)
  ๑๓. เครื่องปรับอากาศ (doc),(pdf)
  ๑๔. การตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์รถยนต์ (doc),(pdf)
  ๑๕. คำจำกัดความ (doc),(pdf)
  ๑๖. รายงานการติดตั้งฯ แบบ ร.1 (doc),(pdf)
  ๑๗. เอกสารอ้างอิง (doc),(pdf)
  ๑๘. ภาคผนวก (doc),(pdf)
  ๑๙. คณะผู้จัดทำ (doc),(pdf)

  ๑. ปก, คำนำ, สารบัญ (pdf)
  ๒. Network Overview (pdf)
  ๓. การบำรุงรักษา (pdf)
  ๔. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (pdf)
  ๕. ISDN (pdf)
  ๖. ภาคผนวก ก - IP Address and Configuration (pdf)
  ๗. ภาคผนวก ข - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการวีดิทัศน์ทางไกล (pdf)
  ๘. ภาคผนวก ค - หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คู่มือ VCS ฉบับเดิม (ปี ๒๕๕๓) (zip)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
"คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์"
คู่มือการปฏิบัติงาน
"ในการจัดฝึกอบรมฯ"

คู่มือจัดหาคอม (ZIP)
ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คู่มือฉบับเดิม (ปี ๒๕๕๕) (pdf)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คู่มือการจัดฝึกอบรม (PDF)
คู่มือตัวชี้วัดด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นเฉพาะกรณีรายบุคคล
  บทที่ ๑ - บทที่ ๕ (pdf)
  บทที่ ๖ (แบบ GM๐๑-๒๖) (pdf)
  บทที่ ๖ (แบบ ICT๐๑-๑๙) (pdf)
  บทที่ ๗ แผนผังขั้นตอนการทำงาน (pdf)
  บทที่ ๘ การรายงานผลการประเมินตนเอง (pdf)
  บทที่ ๙.๑ แบบฟอร์ม กพร.พร้อมตัวอย่าง (pdf)
  บทที่ ๙.๒ แบบฟอร์มกองการเจ้าหน้าที่ (pdf)
  บทที่ ๙.๓ แบบฟอร์ม SAR (pdf)
  บทที่ ๑๐ ประสบการณ์การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล
              ที่จะต้องระมัดระวัง
(pdf)
  บทที่ ๑๑ เวลามาตราฐานการปฏิบัติงาน (pdf)