แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan)
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

- แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562