กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน :

 

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๙๖๑ โทร. สป. ๕๐๕๖๗