การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ..
 

การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปี ๒๕๕๙
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี ..
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปี
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ..
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA ของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กำหนดการสัมมนา ของศสส.สป.ประจำปี 2555 ในวันที่ 30 พ.ค.2555-1 มิ.ย. 2555 ..