ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) ของ ศสส.สป.มท. อบรมด้าน ICT PMQA หมวด 4

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
โทร. 0 2222 1141-60, 0 2282 6560-79 ต่อ 51550
โทรสาร 0 2222 1141-60, 0 2282 6560-79 ต่อ 51553, 51337 หรือ 0 2281 1567
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0210.5@moi.go.th, moiict05@gmail.com