แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ..
 

การจัดทำแผนงาน/โครงการ ป.ย.ป.มท.
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) ..
 

การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ..
 

การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปี ๒๕๕๙
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี ..