เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนงาน/โครงการ ป.ย.ป.มท.  ( 27 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( 36 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( 48 )
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สป.มท. ปีงบประมาณ 2561  ( 473 )
INFO_แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทย  ( 121 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ศสส.สป  ( 121 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561-2564  ( 750 )
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทยพ.ศ.2560-2564  ( 424 )
ไฟล์อบรม cctv วันที่ 7-8-9 ธ.ค. 59  ( 169 )
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปี61  ( 146 )
แบบประเมิน โครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  ( 244 )
แผนกลยุทธ์ ศสส.สป.มท. 2557-2561  ( 98 )
เว็บจังหวัดตาก  ( 497 )
เว็บจังหวัดตราด  ( 425 )