เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนงาน/โครงการ ป.ย.ป.มท.  ( 18 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( 23 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( 36 )
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สป.มท. ปีงบประมาณ 2561  ( 463 )
INFO_แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทย  ( 110 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ศสส.สป  ( 108 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561-2564  ( 607 )
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทยพ.ศ.2560-2564  ( 297 )
ไฟล์อบรม cctv วันที่ 7-8-9 ธ.ค. 59  ( 124 )
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปี61  ( 137 )
แบบประเมิน โครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  ( 234 )
แผนกลยุทธ์ ศสส.สป.มท. 2557-2561  ( 90 )
เว็บจังหวัดตาก  ( 463 )
เว็บจังหวัดตราด  ( 384 )