เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนงาน/โครงการ ป.ย.ป.มท.  ( 12 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( 18 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( 30 )
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สป.มท. ปีงบประมาณ 2561  ( 458 )
INFO_แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทย  ( 91 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ศสส.สป  ( 100 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561-2564  ( 441 )
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทยพ.ศ.2560-2564  ( 152 )
ไฟล์อบรม cctv วันที่ 7-8-9 ธ.ค. 59  ( 113 )
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปี61  ( 130 )
แบบประเมิน โครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  ( 225 )
แผนกลยุทธ์ ศสส.สป.มท. 2557-2561  ( 86 )
เว็บจังหวัดตาก  ( 424 )
เว็บจังหวัดตราด  ( 353 )