เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( 17 )
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( 19 )
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สป.มท. ปีงบประมาณ 2561  ( 451 )
INFO_แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทย  ( 83 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ศสส.สป  ( 83 )
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561-2564  ( 246 )
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประทเศไทยพ.ศ.2560-2564  ( 127 )
ไฟล์อบรม cctv วันที่ 7-8-9 ธ.ค. 59  ( 103 )
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปี61  ( 126 )
แบบประเมิน โครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  ( 212 )
แผนกลยุทธ์ ศสส.สป.มท. 2557-2561  ( 84 )
เว็บจังหวัดตาก  ( 404 )
เว็บจังหวัดตราด  ( 321 )