กลุ่มแผนรวม รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย และของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย