กลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองและบูรณาการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และของกระทรวงมหาดไทย
(๒) ดำเนินการ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และของกระทรวงมหาดไทย
(๓) ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ ความต้องการ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สำหรับการจัดทำ โครงการ จัดทำข้อกำหนด และคุณลักษณะทางวิชาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) ศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ ออกแบบ ดัดแปลง ปรับปรุง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างนวตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งาน
(๕) ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) ดำเนินการพัฒนาวิชาการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานด้านการบริหาร และงานด้านบริการส่วนราชการ และงานบริการประชาชน
(๗) ดำเนินการพัฒนาวิชาการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานด้านการบริหาร และงานด้านบริการส่วนราชการ และบริการประชาน
(๘) จัดทำมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรางมหาดไทย และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(๑๐) ดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบ และเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๑) สำรวจและออกแบบ รูปแบบการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๒) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบรหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
(๑๓) จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๔) งานระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง นโยบาย ข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๕) งานบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๖) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย