กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ การดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
(๒) การพัฒนาและจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) บริหาร จัดการ ด้านการจัดหาทุนการศึกษา การฝึกอบรมและงาน การพิจารณาการส่งบุคคลากรไปศึกษา อบรม และดูงาน
(๔) ดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ส่วนราชการ/ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร้องขอ หรือขอเข้ามาศึกษาดูงาน
(๕) ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หรือย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


(๑)  พัฒนางานระบบศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ให้มีประสิทธิภาพ
(๒)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับระบบงาน ของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเหมาะสม
(๓)  ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
(๔)  ดำเนินการพัฒนาระบ กระวนการบริหาร จัดการองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
(๕)  ให้การสนับสนุนระดับบริหาร ผู้ใช้ระบบ ผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ          มีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          เพื่อพร้อมที่ก้าวไปตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล
(๖)  พัฒนาระบบบันทึกผลปฏิบัติงาน (Working Log) เพื่อให้ข้าราชการบันทึกขั้นตอนต่างๆ
        ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๗)  ผลิตเอกสารวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะ e-Book
(๘)  การแนะนำ สาธิต และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          เผยแพร่สู่สาธารณะ
(๙)  จัดให้มีระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล(KPI Personal)
(๑๐) จัดให้มีระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยกลุ่มงาน (KPI Department)
(๑๑) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


(๑) จัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๒) ดำเนินการเผยแพร่เอกสารวิชาการ เผยแพร่เอกสารประกอบการฝึกอบรม และเอกสารที่น่าสนใจ
(๓)ดำเนินการทดสอบ ประเมินผล ความรู้ ความสามารถ ทักษาะด้านต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย