การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
    
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือในการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ และประสานฝ่ายปกครองให้เข้ารับการอบรมหมู่บ้านละ 4 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร จปฐ. กรรมการหมู่บ้าน และเยาวชนหรือนักเรียน กศน. ที่สามารถขยายผลการสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านได้ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะทำงาน ระดับอำเภอเพื่อร่วมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการให้มีความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้ง ได้ส่งข้อมูลวิทยากรแกนนำ และรายชื่อจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และมอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัด เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการพร้อมแผนการดำเนินงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย download เอกสารเพิ่ม http://103.28.101.10/moiict/PDF/net_de.pdf

 
Date
04/01/2018