แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจำปีงบประมาณ 2562
    
 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ download เอกสารเพิ่ม http://103.28.101.10/moiict/PDF/Action Plan 62.pdf

 
Date
11/03/2019