การจัดทำแผนงาน/โครงการ ป.ย.ป.มท.
แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) ..
 

การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ..
 

การประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปี ๒๕๕๙
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรของ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี ..
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปี
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ..
Page » [ 1 ] [2